TürkçeAPART ÇEŞİTLERİ

SARIMSAKLI


Görülecek Yerler

İzlenme 76914
Sarýmsaklý’ya ayak bastýktan sonra görmeniz gereken yerler ve yapmanýz gerekenler tatilinizin süresine göre þöyle sýralanabilir:

1.Sarýmsaklý Plajlarý- Denize girmek.

2.Þeytan Sofrasý- Gün batýmýný izlemek.

3.Tekne Turu-sarýmsaklý  ve ayvalýk çevresindeki ada ve koylarý görüp, bu eþsiz manzara eþliðinde denize girmek, balýk yemek.

4.Sarýmsaklý-Gece yürüyüþ yolunda gezmek, hediyelikler almak, eðlence mekanlarýna uðramak, kumsalda yakamozu ve gökyüzünü izlemek.

5.Ayvalýk-Çarþýlarýný gezmek, eþsiz Ayvalýk zeytinyaðý’ndan almak, eski Rum evlerinden oluþan tuzlu deniz kokusunun duyulduðu sokaklarýnda dolaþmak.

6.Cunda(Alibey) Adasý-Tarihi kilise ve yapýlarý gezmek, çarþýlarýndan hediyelikler almak ve sahil þeridindeki lokantalardan balýk yemek.

7.Küçükköy-Eski rum evleri ve yapýsýndan oluþan köyde küçük bir gezinti yapmak.

8.Murat Reis-Sarýmsaklý yarýmadasý’nýn iç bölgesinde kalan bu kýsýmda çam aðaçlarý arasýnda deniz manzarasýna karþý piknik yapmak.

9.Gelinkayasý-Ayvalýk yolundan Küçükköy’e ayrýlan sapaktaki bu yerin efsanesini öðrenip burada sabah kahvaltý etmek veya gün batýmýnda bir þeyler içmek.

10.Badavut-Sarýmsaklý yarýmadasýnýn en ucunda bulunan Badavut yerleþkesinin bitiminde yine Sarýmsaklý plajlarýnýn devamý niteliðindeki ince kumlu bölgeden denize girmek, bölgenin ünlü Sarýmsak Taþý’nýn çýkarýldýðý yeri görmek.

11.Kozak Yaylasý-Pek çok tatilci tarafýndan bilinmeyen bu bölgeda piknik yapabilir, yazýn sýcaðýndan yaylanýn serinliðiyle kurtulunabilir.

26/05/2024 Gün Ortalama:92  Bugün16 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.239.95.36